A legfrissebb híreink

Álláshírdetések

Közgazdász oktató

Informatika szakos oktató

Igazgatói álláshírdetás


 

 

 

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

 a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

Közgazdász oktató munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Szakmai ágazati tantárgyak, elsősorban számvitel területén elméleti és gyakorlati oktatás, ágazati, szakmai vizsgára történő felkészítés, vizsgáztatás. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg.

Nevelési-oktatási feladatok ellátása. Munkakörrel kapcsolatos szervezési, adminisztrációs, tervezési feladatok. Részvétel a munkaközösség és az oktatói testület munkájában.

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú közgazdász, közgazdász tanári képzettség,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának harmadik személy részére történő továbbításához.

A munkakör betöltésének várható időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. január 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 12. 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majoros Gergely igazgató részére a titkarsag@telekimezotur.hu e-mail címen keresztül vagy
 • Postai úton a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17. címére történő megküldése. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Közgazdász oktató

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 19.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.telekimezotur.hu honlapon szerezhet.  


 

 

 

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

 a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

Informatika szakos oktató munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Digitális kultúra tantárgy, informatika szakmai tantárgyak oktatása az iskolai osztályokban, érettségire, ágazati vizsgára történő felkészítés, vizsgáztatás. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg.

Nevelési-oktatási feladatok ellátása. Munkakörrel kapcsolatos szervezési, adminisztrációs, tervezési feladatok. Részvétel a munkaközösség és az oktatói testület munkájában.

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem: informatikai szakos tanári szakképzettség, informatikus, informatikai mérnök, programozásban szerzett tapasztalat,
 • Középfokú informatikai programozó végzettség,
 • C#, JAVA, Python, SQL, JAVA Script, HTML nyelvek ismerete előnyt jelent,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség.

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • Programozási nyelvek ismerete: Python, C#, Java
 • WEB ismeretek: HTML, CSS, Javascript, ES6, Ajax
 • Frontend keretrendszerek: React, Vue, Angular
 • Backend: NodeJS, Java, PHP
 • Mobil app fejlesztés
 • Hálózati alapismeretek
 • Adatbázis szerver ismeretek: MySQL, MsSQL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának harmadik személy részére történő továbbításához.

A munkakör betöltésének várható időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 9. 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majoros Gergely igazgató részére a titkarsag@telekimezotur.hu e-mail címen keresztül vagy
 • Postai úton a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17. címére történő megküldése. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Informatika szakos oktató

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.telekimezotur.hu honlapon szerezhet.  


 

 

A Karcagi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

igazgató (intézményvezető)
beosztásának ellátására.


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony
A vezetői megbízás időtartama: 5 év.
A munkavégzés helye: 5400 Mezőtúr, Dózsa György út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a
szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével,
feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár
hatáskörébe.
Munkabér:
A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.
Pályázati feltételek:

• a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. §
(1) bekezdésének megfelelően:
- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében
legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
- intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot
szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó
képzésben vett részt, és
- oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
• felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
• a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre
vonatkozó kizáró körülmények,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok
pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és
kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény
a honlapján nyilvánosságra hozza,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Tamás főigazgató nyújt, a +36 20 472-
2975-ös telefonszámon, illetve a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot kérjük elektronikus formában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat
pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.